POLITIKA E PRIVATËSISË E TEKNOLOGJIVE TË KOMRA-S

1. Futja

Recom Technologies është e angazhuar në një politikë që synon respektimin dhe maintening standardet e larta në aspektin e etikës dhe në veçanti për mbrojtjen e të dhënave personale.  Në këtë kontekst, ajo mban dhe përpunon të dhënat tuaja personale me konfidencialitet dhe respekt për privatësinë tuaj, duke marrë vazhdimisht masat e nevojshme teknike dhe organizative për t'i mbrojtur më tej ato.

Kjo Politikë e Privatësisë (këtu e tutje referuar si "Politika") ka të bëjë me kushtet për mbledhjen, ruajtjen, mbajtjen, përpunimin dhe përdorimin e informacionit tuaj personal nga Recom Technologies, filialet e saj. dhe filialet (ci-après "Recom Technologies").

2. Baza ligjore dhe qëllimet e përpunimit:

Recom Technologies do të përpunojë të dhënat tuaja personale për arritjen e qëllimeve specifike dhe vetëm kur ka një bazë ligjore të përshtatshme të siguruar nga ligjet e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave. Në mënyrë të veçantë, Recom Technologies do të përpunojë të dhënat tuaja personale vetëm kur një ose më shumë nga bazat ligjore të mëposhtme zbatohen:

2.1 pëlqimin e lirë, specifik, të informuar, pa ekuivok dhe të shprehur për përpunimin,

2.2 përmbushjen e një kontrate me të cilën jeni palë, ose ekzekutimin e masave parakontraktore të miratuara sipas kërkesës suaj;

2.3 interesi legjitim i Recom Technologies;

2.4 një detyrim ligjor për përpunimin e të dhënave personale.

Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për të krijuar skedarë anonimë informacioni dhe/ose për t'u ofruar palëve të treta vlerësime krahasuese dhe statistika të agreguara rreth Shërbimeve tona.

Statistikat benchmarking dhe agrégée janë anonime dhe nuk përmbajnë informacione personalisht të identifikueshme, as nuk transferohen apo shiten tek palët e treta në asnjë mënyrë apo formë që ju identifikon ose identifikon.

Nëse Recom Technologies kërkohet të përpunojë të dhënat tuaja për qëllime të tjera përveç atyre të listuara në paragrafin e mësipërm, ne do t'ju informojmë dhe do të ndërmarrim të gjitha hapat shtesë që mund të jenë të nevojshme.

3. Kategoritë e të dhënave personale që mblidhen

Të dhënat personale nënkuptojnë çdo informacion që mund të përdoret për të identifikuar drejtpërdrejt ose tërthorazi një individ të caktuar.

Ne mund të mbledhim të dhëna personale nga burime të ndryshme.  Recom Technologies mund të përpunojë:

3.1 Të dhënat e kontaktit: emri i parë, mbiemri, adresa e postës elektronike, numrat e telefonit, përmbajtja e mesazhit që na dërgoni dhe të dhëna të tjera personale që mund të keni dhënë gjatë komunikimeve tuaja me ne. Këto të dhëna personale do të përpunohen nëse na bëni pyetje, kërkoni informacion nga ne ose shkëmbeni çdo lloj korrespondence me ne. Një përpunim i tillë është i nevojshëm me qëllim të përgjigjes ndaj komunikimeve të marra ose kërkesave të bëra nga ju. Sigurimi i të dhënave të mëtejshme personale është opsional.

3.2 Të dhënat e shfletimit: gjatë funksionimit normal të tyre, procedurat e softuerit për funksionimin e faqes sonë të internetit marrin disa të dhëna si faqja e internetit e ridrejtimit, lloji i pajisjes, shfletuesi, faqet e internetit të kompanisë që keni vizituar, vizitoni datën dhe orën, emrin e ofruesit të shërbimit të internetit, adresën e protokollit të internetit përmes së cilës keni hyrë në Internet, Adresa e internetit nga e cila keni lidhur me faqen tonë, etj. Transmetimi i këtyre të dhënave është i dobishëm për të përmirësuar menaxhimin dhe optimizimin e sistemit për dërgimin e të dhënave dhe e-maileve.

Kompanitë e Recom Technologies mund t'i ndajnë këto të dhëna personale me njëra-tjetrën dhe t'i përdorin ato në një mënyrë që përputhet me këtë Politikë të Privatësisë. Mund ta kombinojmë edhe me informacione të tjera për të përmirësuar produktet, shërbimet, përmbajtjen dhe reklamat tona.

4. Marrësit e të dhënave

        4.1 Recom Technologies mund të transferojë të dhënat personale tek palët e treta, megjithatë vetëm nëse dhe në masën që një transmetim i tillë është i nevojshëm vetëm në kuadrin e qëllimeve të treguara më sipër.

        4.2 Recom Technologies mund t'i transferojë të dhënat personale tek autoritetet gjyqësore, arbitrazhi, tatimi, autoritetet doganore ose autoritetet e tjera publike, organet rregullatore, audituesit, kontabilistët e jashtëm, këshilltarët ligjorë, nëse është e nevojshme për respektimin e legjislacionit dhe/ose për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve të tij ligjore.

       4.3 Recom Technologies mund të transferojë të dhëna tek personeli i saj pavarësisht nëse është e lidhur me të me një kontratë pune me afat të caktuar ose të pacaktuar, punë me kohë të pjesshme, kontratë pune ose formë tjetër të marrëdhënies së punës) si dhe filialet e saj dhe stafin e filialeve të saj, partnerët e jashtëm, agjentët, asistentët dhe homologët, të cilët janë bërë të vetëdijshëm për këtë politikë mbrojtjeje dhe Politikën e Privatësisë dhe janë të lidhur nga këto dhe përveç kësaj dhe janë të angazhuar për të Ruajtja e konfidencialitetit.

5. Mbrojtja e të dhënave personale

5.1 Përdoruesit nën 18 vjeç

Faqja jonë e internetit u drejtohet individëve që kanë përfunduar moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare. Recom Technologies nuk mban përgjegjësi nëse të miturit vizitojnë uebsajtet e saj me nismën e tyre. Nëse gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave bëhemi të vetëdijshëm se përdoruesi është në moshë më të re, ne nuk do të përpunojmë të dhënat personale të të miturit.

5.2. Siguria e të dhënave të mbledhura dhe ruajtja e të dhënave

Ne përdorim masa të rrepta sigurie fizike, elektronike dhe administrative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga aksesi nga persona të paautorizuar dhe kundër përpunimit të paligjshëm, humbjes aksidentale, shkatërrimit dhe dëmtimit si në internet ashtu edhe jashtë linje.

Disa të dhëna duhet të mbahen në mënyrë që të mbrohen interesat legjitime të kompanisë, të ruhen provat dhe në përgjithësi të përputhen me etikën dhe praktikat e mira të biznesit. Disa arsye për ruajtjen e të dhënave përfshijnë:

• Contentive

• Përputhshmëria rregullatore

• Qëllime të auditimit tatimor

• Hetimi i aksidenteve

• Hetimi i incidentit të sigurisë

• Ruajtja e pronësisë intelektuale

5.3 Lidhjet me faqet e tjera të internetit

  Faqja e internetit e Recom Technologies mund të ofrojë lidhje me faqet e tjera të internetit ose aplikacionet (p.sh. mediat sociale) të mbajtura nga palë të treta. Lidhjet me ndonjë faqe interneti apo aplikacion të tillë të palës së tretë janë ofruar si një lehtësi vetëm për ju.  Recom Technologies nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e ndonjë uebsajti apo aplikacioni të lidhur dhe as nuk është përgjegjës për të dhënat që mund të mbledhin. Recom Technologies nuk i miraton apo nuk përfaqëson këto faqe interneti të lidhura apo ndonjë informacion, softuer apo produkte, shërbime apo materiale të tjera që gjenden aty, apo ndonjë rezultat që mund të dalë nga përdorimi i tyre. Nëse vendosni të hyni në ndonjë faqe interneti të palës së tretë të lidhur me këtë faqe interneti, ju e bëni këtë tërësisht në rrezikun tuaj.

5.4 Masat teknike dhe organizative

• Recom Technologies merr të gjitha masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë në mënyrë që të dhënat personale të përpunuara të jenë të sakta dhe, kur është e nevojshme, të përditësohen menjëherë.

• Recom Technologies merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që të dhënat që janë të pasakta ose jo të plota të fshihen ose korrigjohen menjëherë. Të dhënat personale të përpunuara janë të përshtatshme, proporcionale dhe relevante për nevojat e shërbimit që i ofrohet klientit, përmbushjen e detyrimeve kontraktuale nga të dyja palët dhe mblidhen vetëm për qëllime të specifikuara, eksplicite dhe të ligjshme, siç u përmend më sipër si dhe në kontratat përkatëse.

• Përpunimi i të dhënave personale nga Recom Technologies kryhet në një mënyrë që siguron konfidencialitetin dhe respektimin e rregullave dhe procedurave të tjera për të mbrojtur të dhënat personale nga çdo akses, keqpërdorim, ndryshim, shpërndarje e ndaluar, zbulim, humbje ose shkatërrim aksidental /i paligjshëm dhe çdo formë tjetër e përpunimit të paligjshëm.

• Recom Technologies zbaton politikat dhe procedurat teknike dhe organizative të sigurisë në mënyrë që të mbrojë të dhënat personale që mbledh nga shkelja, humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi i mundshëm. Auditimet e brendshme mbi përpunimin e të dhënave personale kryhen rregullisht nga Recom Technologies në mënyrë që të rishikojnë efektivitetin e masave të zbatuara për mbrojtjen e të dhënave personale.

5.5 Përjashtimi 

Ndërsa Recom Technologies përdor masa të arsyeshme për t'u mbrojtur nga viruset dhe komponentët e tjerë të dëmshëm, megjithatë, natyra e internetit është e tillë që është e pamundur të sigurohet që aksesi juaj në faqen e internetit do të jetë i pandërprerë ose pa gabime, ose që kjo faqe interneti, serverat apo emailet e tij të cilat mund të dërgohen nga ne janë pa viruse ose komponentë të tjerë të dëmshëm.

6. Periudha e mbajtjes

Si rregull i përgjithshëm, të gjitha të dhënat personale të subjektit fshihen/shkatërrohen pas përfundimit të marrëdhënies sonë kontraktuale, përveç nëse për mbajtjen e tyre, pëlqimi eksplicite i subjektit është marrë për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohore. Periudha e ruajtjes së të dhënave përcaktohet edhe nga detyrimi i ruajtjes i vendosur nga legjislacioni i zbatueshëm që qeveris detyrimet kontraktuale dhe tatimore të Recom Technologies. Në mënyrë të jashtëzakonshme, është e mundur të zgjatet periudha e mbajtjes së të Dhënave për arsye të vërtetimit para gjykatave të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga kompania ose në rast se ajo kërkon një shtet të së drejtës ose respektimin e udhëzimeve të Autoriteteve Publike ose të Pavarura.

7. Transferimet e të dhënave personale jashtë Bashkimit Evropian

Recom Technologies mund të transferojë të dhënat personale jashtë Bashkimit Evropian. Për të siguruar këtë lloj transferimi, ne:

• Zgjidhni ofruesit e shërbimeve që ndodhen jashtë Bashkimit Evropian në një vend me një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave personale siç njihet nga Komisioni Evropian, ose

• Nëse ofruesi i shërbimit nuk ndodhet në një vend me një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje, përveç rastit kur Recom Technologies nuk është i pranueshëm për derogimet e parashikuara në ligjet në fuqi, Recom Technologies do të sigurojë transferime të tilla duke hyrë ose në një marrëveshje në përputhje me dispozitat standarde kontraktuale të lëshuara nga Komisioni Evropian, ose duke përdorur një ofrues shërbimi që ka miratuar rregulla detyruese të pranuara nga autoritetet mbikëqyrëse të Evropës.

8. Të drejtat tuaja

Kjo do të thotë se ju keni të drejtë të informoheni nga ne nëse i përpunojmë të dhënat tuaja në masën e lejuar nga ligji.  Nëse ne përpunojmë të dhënat tuaja, ju mund të kërkoni të informoheni për:

  • Qasja në të dhënat tuaja personale të mbajtura rreth jush dhe për të mësuar qëllimet dhe mjetet e përpunimit, detajet e kontrolluesit të të dhënave(s), procesorit të të dhënave (s) dhe palëve të cilave mund t'u zbulohen të dhënat.
  • Tërheqja e pëlqimit tuaj në çdo kohë kur të dhënat tuaja personale përpunohen me pëlqimin tuaj.
  • Përditësimi dhe korrigjimi i të dhënave tuaja personale në mënyrë që ato të jenë të sakta.
  • Fshirja e të dhënave tuaja personale nga regjistrat tanë nëse nuk nevojitet më për qëllimet siç tregohet më sipër.
  • Kufizimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara.
  • Marrja e të dhënave tuaja personale në një format elektronik.
  • Depozitimi i një ankese tek ne dhe/ose autoriteti përkatës i mbrojtjes së të dhënave.
  • Duke kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, ose duke na informuar për të ndaluar përpunimin e tyre (duke përfshirë për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë), përveç nëse ka arsye të tjera bindëse dhe legjitime që mbizotërojnë mbi të drejtën tuaj.
  • E drejta për portabilitetin e të dhënave. Kjo do të thotë se të dhënat që mund të lëvizin, kopjohen ose transmetohen në mënyrë elektronike në rrethana të caktuara.

9. Ushtrimi i të drejtave tuaja

Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju mund të na dërgoni një kërkesë përkatëse, duke përshkruar të drejtën që dëshironi të ushtroni ose në adresën tonë postare që do të gjeni në faqen tonë të internetit https://recom-tech.com/ me treguesin ose tek Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave me postë elektronike në adresën e emailit dpo@recom-tech.com Ju duhet të jepni prova të identitetit me çdo mjet të përshtatshëm.

Ne u përgjigjemi kërkesave tuaja pa vonesë. Megjithatë, nëse kërkesa juaj është komplekse ose ka një numër të madh të kërkesave tuaja, ne do t'ju informojmë brenda muajit nëse kemi nevojë të marrim një zgjatje prej (2) dy muajsh, brenda të cilit do t'ju përgjigjemi.

10. Ankesat

Nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave tuaja personale shkel kuadrin e zbatueshëm kombëtar dhe rregullator për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të parashtroni një ankesë para autoritetit kombëtar të mbrojtjes së të dhënave duke i dërguar asaj pretendimin tuaj.

11. Njoftim mbi ndryshimet në politikën tonë të privatësisë

Ne do ta përditësojmë këtë Politikë sa herë që gjykohet e nevojshme për të përmbushur kuadrin legjislativ dhe rregullator kombëtar dhe evropian për mbrojtjen e të dhënave personale. Nëse ka ndryshime të rëndësishme në Politikë ose në mënyrën se si i përdorim të dhënat tuaja personale, ne do të postojmë rreth saj në një vend të rëndësishëm në faqen tonë.

Na ndiqni:
Rreth punës
RRETH KOMPANISË
RECOM qëndron në krye të industrisë së Energjisë Diellore dhe ka krijuar degë të korporatave në mbarë botën. Në të gjitha operacionet e saj, kompania mban 'praktikat më të mira në punë' dhe mban standardet më të larta etike. RECOM është një punëdhënës me mundësi të barabarta, i cili krenohet me prejardhjen e tij të larmishme dhe ka zhvilluar fuqinë punëtore të saj bazuar vetëm në aftësitë dhe ekspertizën.


RRETH PUNËS
Ne po kërkojmë një Menaxher të Zhvillimit të Biznesit për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie me klientët në tregun gjerman.
Në detaje:
Identifikimi i mundësive të biznesit duke vlerësuar perspektivat dhe segmentimin e industrisë; Hulumtimi dhe analiza e mundësive të shitjes.
Ekzekutimi i planit të shitjes në përputhje me qëllimet dhe objektivat.
Ndërtimi dhe mbajtja e marrëdhënieve me klientin, garantimi i kënaqësisë së klientit, blerja e biznesit të ri dhe garantimi i besnikërisë së klientit.
Përgatitja e raporteve të shitjes duke mbledhur, analizuar dhe përmbledhur informacionin.
Ruajtja e shërbimit të klientit me cilësi të lartë dhe përfaqësimi i kompanisë në përputhje me vlerat e saj thelbësore.


ÇFARË TË DUHET?
Gjuhë – Rrjedhshëm në anglisht dhe gjermanisht.
Përvoja – Një përvojë minimale prej 1 viti në shitjet e kanaleve brenda një mjedisi korporativ.
Promptness – Ne kemi nevojë për një person të motivuar, të orientuar nga njerëzit.
Aftësitë organizative – Vëmendje e fortë ndaj detajeve dhe aftësive të provuara organizative dhe të menaxhimit të kohës
Qëndrim – Pamje shumë profesionale, karakter dhe sjellje.
Zgjidhja e problemeve – Aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe aftësia për të punuar nën presion dhe afate të shtrënguara.
Stili i jetesës – Fleksibiliteti dhe aftësia për të udhëtuar
Pasioni për energjinë diellore