УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Като цяло

Този уебсайт е собственост и се управлява от Recom Technologies Ltd.

Recom Technologies Ltd, нейните дъщерни дружества и филиали (заедно наричани "Recom Technologies") оценяват интереса Ви към техните продукти и услуги и Вашето посещение на https://recom-tech.com/. Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на условията за използване, включително езика за отказ от отговорност, изложени по-долу ("Условия за използване") и всички приложими закони.

Този уебсайт е създаден от Recom Technologies с имейл за контакт info@recom-tech.com, който е и негов администратор.

Използването на уебсайта https://recom-tech.com/ се урежда от тези общи условия, които посетителят/потребителят трябва да прочете внимателно, тъй като използването на уебсайта предполага тяхното разбиране и безусловно приемане. Ако посетителят/потребителят не е съгласен с условията за ползване на настоящия документ, той/тя не трябва да използва услугите и съдържанието на уебсайта.

Интелектуална собственост

Съдържанието на Сайта, общата му структура, софтуерът, текстовете, логото, търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, изображенията, анимирани или не, снимките, експертизата и всички и всякакви други съставни елементи на Сайта са изключителна собственост на Recom Technologies или на трети страни, които са предоставили лицензи на Recom Technologies. Условията за ползване не предполагат прехвърляне на какъвто и да е вид права на интелектуална собственост, свързани с елементи, принадлежащи на Recom Technologies или на неговите правоприемници, като звуци, снимки, изображения, литературни текстове, произведения на изкуството, софтуер, търговски марки, графични харти или лога в полза на потребителя, посетителя или интернет потребителя.

Потребителите на интернет се задължават да се въздържат от модифициране, копиране, възпроизвеждане, изтегляне, разпространение, предаване или използване и/или разпространение с търговска цел по какъвто и да е начин на страниците на сайта или на компютърното кодиране на съставните елементи на сайта. Всяко възпроизвеждане и/или представяне, частично или цялостно, на което и да е от горепосочените права без изричното разрешение на Recom Technologies е забранено и представлява нарушение на правата, което може да доведе до гражданска и наказателна отговорност за лицето, извършило такова нарушение.

Вследствие на това интернет потребителите се задължават да се въздържат от всякакво поведение или действия, които могат да нарушат пряко или непряко правата на интелектуална собственост на Recom Technologies.

Следователно всяко възпроизвеждане, независимо дали частично или цялостно, на такива отличителни знаци, използващи елементи от Уебсайта, без изричното съгласие на Recom Technologies, е забранено съгласно приложимите закони.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена и лога, показани на Сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Recom Technologies Companies.

Отказ от гаранция

Съдържанието на Сайта и всички негови елементи се предоставят на принципа "КАКТО Е", без да се дават каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, или да се правят каквито и да било изрични или подразбиращи се изявления. Recom Technologies, в максималната степен, позволена от закона, се отказва от всички изрични и подразбиращи се гаранции или изявления от всякакъв вид, включително, но не само, от гаранцията за продаваемост, гаранцията за ненарушаване на правата на трети лица и гаранцията за годност за определена цел. Някои юрисдикции може да не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че някои от горните изключения може да не се прилагат за вас, но само до степента, до която такива изключения не са разрешени. В такъв случай такова изключване се ограничава до степента, изисквана от приложимото законодателство.

Без ограничение Recom Technologies и техните доставчици не дават никакви гаранции или изявления относно точността, съдържанието, работоспособността, надеждността, пълнотата или навременността на материалите, услугите, софтуера, текста, графиките и връзките на Сайта.

Recom Technologies не гарантира, че Уебсайтът ще работи или ще се изпълнява по начин, който е непрекъснат или без грешки, или че Уебсайтът или хост сървърът ще бъдат поддържани без вируси или друг вреден код. Recom Technologies не дава гаранции, че информацията, представена на Сайта, е актуална, актуална или точна. Някои държави и юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции, така че горното ограничение може да не се отнася за вас. Горното трябва да се прилага в максималната степен, позволена от приложимото законодателство.

Ограничаване на отговорността - отказ от отговорност

При никакви обстоятелства и независимо от правната теория, независимо дали става въпрос за деликт, договор или друго, Recom Technologies и/или съответните лицензодатели и/или доставчици и/или техните сътрудници няма да носят отговорност пред която и да е страна за каквито и да е преки или косвени щети, специални, наказателни, случайни, последващи или други, произтичащи от, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването или невъзможността за достъп или използване на Сайта или неговото съдържание, или на всеки друг хиперсвързан уебсайт, включително, но не само, всякакви щети за пропуснати ползи, прекъсване на бизнеса, загуба на програми или данни, дори ако те са изрично уведомени за възможността за такива щети. С настоящото се отказвате от всякакви и всички подобни искове срещу Recom Technologies и/или съответните лицензодатели и/или доставчици и/или техните сътрудници. Ограниченията, изложени по-горе, са основни елементи на настоящите Условия за ползване и Сайтът и неговите материали не биха ви били предоставени, ако не се съгласите с тези ограничения.

Някои юрисдикции може да не позволяват някое от горните изключения или ограничения на отговорността, така че някои от горните изключения или ограничения може да не се прилагат за вас, но само до степента, до която такива изключения или ограничения не са разрешени. В такъв случай такива изключения или ограничения се ограничават до степента, изисквана от приложимото законодателство.

Обезщетение
Като условие за използване на този Сайт, Вие се съгласявате да обезщетите Recom Technologies, дъщерните дружества и свързаните лица, както и акционерите, служителите, директорите, служителите и агентите на всяко от тях срещу и от и срещу всякакви искове, искания, съдебни решения, разходи, задължения, разходи (включително адвокатски хонорари) и щети, произтичащи от искове, произтичащи от използването на този Сайт, включително, без ограничение, всякакви искове, в които се твърдят факти, които, ако са верни, биха представлявали нарушение от Ваша страна на тези условия за ползване.

Уебсайтове с хипервръзки и препратки

Определени хипервръзки или препратки към уебсайтове в информационните услуги на Recom Technologies могат да ви отведат до уебсайтове на трети страни. Съдържанието на тези уебсайтове не е било проучвано или анализирано от нас и ние не гарантираме адекватността, точността, надеждността или пълнотата на информацията в хипервръзките или препратките към уебсайтовете и се отказваме от всякаква отговорност за цялото им съдържание. Всички хипервръзки към други уебсайтове се предлагат само за ваше удобство и не означават, че ние одобряваме тези уебсайтове или продуктите или услугите, които са описани там, като наши собствени, нито че одобряваме или считаме съдържанието за правилно.

Предупреждение Rотносно Fв бъдеще Sтавления

Този Сайт може да съдържа изявления, оценки или прогнози, които включват рискове и несигурност и които представляват "изявления за бъдещето ", както е определено в няколко международни закона. В някои случаи използваме думи като "вярваме", "предвиждаме", "перспективи", "насоки", "възнамеряваме", "очакваме", "предвиждаме", "планираме", "целим" и други подобни изрази, за да идентифицираме изявленията, свързани с бъдещето.

Всички изявления, различни от изявленията за исторически факти, включително, наред с други, изявления относно бъдещото ни финансово състояние и резултати, бизнес стратегия, бъдещите ни сделки с бюджетите на Recom Technologies, нивата на развитие на проектите, прогнозираните разходи, нивата на производство, оценките на капиталовите разходи и плановете и целите на ръководството за бъдещите операции, са изявления за бъдещето. Не трябва да се доверявате прекомерно на тези прогнозни изявления.

По своята същност прогнозните изявления са свързани с риск и несигурност, тъй като отразяват настоящите ни очаквания и предположения за бъдещи събития и обстоятелства, които може да не се окажат точни. Recom Technologies не поема задължение да актуализира или ревизира публично каквито и да било изявления, свързани с бъдещето. Не можем да ви гарантираме, че нашите бъдещи резултати, ниво на дейност, представяне или постижения ще отговарят на очакванията, отразени в прогнозни изявления. Освен това нито ние, нито което и да е друго лице поемаме отговорност за точността и пълнотата на прогнозни изявления. Освен ако не сме задължени по закон да актуализираме тези изявления, няма да актуализираме непременно нито едно от тях, нито за да ги съобразим с действителните резултати, нито с промените в нашите очаквания.

Нищо в Сайта не представлява покана за инвестиране или закупуване на акции/дялове.

Отделяемост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде счетена за невалидна или неприложима от компетентен съд с окончателно решение, тази разпоредба ще се счита за заличена от Условията за ползване, а останалата част от Условията за ползване ще остане в пълна сила и действие.

Запазване на права

Recom Technologies си запазва правото да променя, модифицира, допълва или премахва части от тези условия за ползване по всяко време.

Приложимо право - юрисдикция

Настоящите условия и всички техни изменения се уреждат от материалното право на Кипър, а юрисдикцията и мястото на провеждане на всяко такова действие са единствено в обикновените съдилища на Никозия, Кипър.

Прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено.

Следвайте ни:
За длъжността
ЗА КОМПАНИЯТА
RECOM е в челните редици на индустрията за слънчева енергия и е създала корпоративни клонове по целия свят. Във всички свои дейности компанията поддържа "най-добрите практики на работното място" и спазва най-високите етични стандарти. RECOM е работодател с равни възможности, който се гордее с разнообразния си произход и е развил работната си сила единствено въз основа на умения и опит.


ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Търсим мениджър бизнес развитие, който да установява и поддържа отношения с клиенти на германския пазар.
Подробно:
Идентифициране на бизнес възможности чрез оценка на перспективите и сегментирането на индустрията; проучване и анализ на възможностите за продажби.
Изпълнение на плана за продажби в съответствие с поставените цели и задачи.
Изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиентите, гарантиране на тяхната удовлетвореност, придобиване на нов бизнес и осигуряване на лоялност на клиентите.
Изготвяне на отчети за продажбите чрез събиране, анализиране и обобщаване на информация.
Поддържане на високо качество на обслужване на клиентите и представяне на компанията в съответствие с нейните основни ценности.


КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО
Език - свободно владеене на английски и немски език.
Опит - Минимум 1 година опит в продажбата на канали в корпоративна среда.
Бързина - Нуждаем се от мотивиран, ориентиран към хората човек.
Организационни умения - Силно внимание към детайлите и доказани организационни умения и умения за управление на времето
Отношение - Високо професионален външен вид, характер и поведение.
Решаване на проблеми - Умения за решаване на проблеми и способност за работа под напрежение и в кратки срокове.
Начин на живот - Гъвкавост и възможност за пътуване
Страст към слънчевата енергия