ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА RECOM TECHNOLOGIES

1. Въведение

Recom Technologies провежда политика, насочена към спазването и поддържането на високи стандарти по отношение на етиката и по-специално на защитата на личните данни. В този контекст тя поддържа и обработва вашите лични данни при спазване на поверителност и зачитане на неприкосновеността на личния ви живот, като постоянно предприема необходимите технически и организационни мерки за тяхната допълнителна защита.

Настоящата Политика за поверителност (наричана по-долу "Политиката") се отнася до условията за събиране, съхранение, запазване, обработка и използване на Вашата лична информация от Recom Technologies, нейните дъщерни дружества и филиали (наричани по-долу "Recom Technologies").

2. Правно основание и цели на обработката:

Recom Technologies ще обработва Вашите Лични данни за постигане на конкретни цели и само когато е налице подходящо правно основание, предвидено в приложимите закони за защита на данните. По-конкретно, Recom Technologies ще обработва Вашите Лични данни само когато се прилагат едно или повече от следните правни основания:

2.1 свободно, конкретно, информирано, недвусмислено и изрично съгласие за обработването,

2.2 изпълнение на договор, по който сте страна, или изпълнение на преддоговорни мерки, приети по ваше искане;

2.3 легитимен интерес на Recom Technologies;

2.4 правно задължение за обработване на Лични данни.

Можем да използваме Вашите Лични данни, за да създаваме анонимни информационни файлове и/или да предоставяме на трети страни сравнителна оценка и обобщени статистически данни за нашите Услуги.

Сравнителният анализ и обобщените статистически данни са анонимни и не съдържат информация, която може да бъде идентифицирана лично, нито се предават или продават на трети страни по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, която ви идентифицира или ви идентифицира.

Ако от Recom Technologies се изисква да обработва Вашите данни за цели, различни от изброените в горния параграф, ние ще Ви информираме и ще предприемем всички допълнителни стъпки, които може да са необходими.

3. Категории събирани лични данни

Лични данни означава всяка информация, която може да се използва за пряко или непряко идентифициране на конкретно лице.

Можем да събираме лични данни от различни източници. Recom Technologies може да обработва:

3.1 Данни за контакт: име, фамилия, имейл адрес, телефонни номера, съдържанието на съобщението, което ни изпращате, и други лични данни, които може да сте предоставили по време на комуникацията си с нас. Тези лични данни ще бъдат обработвани, ако ни задавате въпроси, изисквате информация от нас или разменяте някакъв вид кореспонденция с нас. Такова обработване е необходимо за целите на отговора на получените съобщения или направените от Вас искания. Предоставянето на допълнителни лични данни не е задължително.

3.2 Данни за сърфиране: в хода на нормалното си функциониране софтуерните процедури за работа на нашия уебсайт получават определени данни, като например уебсайт за пренасочване, тип устройство, браузър, уебстраници на компанията, които сте посетили, дата и час на посещението, име на доставчика на интернет услуги, адрес на интернет протокола, чрез който сте осъществили достъп до интернет, интернет адрес, от който сте се свързали с нашия сайт, и др. Предаването на тези данни е полезно за подобряване на управлението и оптимизацията на системата за изпращане на данни и електронни съобщения.

Дружествата на Recom Technologies могат да споделят тези лични данни помежду си и да ги използват по начин, съответстващ на настоящата Политика за поверителност. Можем също така да ги комбинираме с друга информация, за да подобрим нашите продукти, услуги, съдържание и реклама.

4. Получатели на данни

        4.1 Recom Technologies може да предава лични данни на трети страни, но само ако и доколкото такова предаване е необходимо единствено в рамките на посочените по-горе цели.

        4.2 Recom Technologies може да предава лични данни на съдебни, арбитражни, данъчни, митнически или други публични органи, регулаторни органи, одитори, външни счетоводители, правни консултанти, ако това е необходимо за спазване на законодателството и/или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

       4.3 Recom Technologies може да предава данни на своя персонал, независимо дали е свързан с него със срочен или безсрочен трудов договор, работа на непълно работно време, трудов договор или друга форма на трудово правоотношение), както и на своите дъщерни дружества и персонала на дъщерните си дружества, на своите външни партньори, агенти, помощници и контрагенти, които са се запознали с настоящата политика за защита и с Политиката за поверителност и са обвързани с тях и допълнително и се задължават да спазват поверителност.

5. Защита на личните данни

5.1 Потребители под 18 години

Нашият уебсайт е предназначен за лица, навършили осемнадесетата (18) година. Recom Technologies не носи никаква отговорност, ако непълнолетни лица посетят уебсайтовете на компанията по своя собствена инициатива. Ако по време на процеса на събиране на данни разберем, че потребителят е на по-ниска възраст, няма да обработваме личните данни на непълнолетния.

5.2. Сигурност на събраните данни и запазване на данните

Ние прилагаме строги физически, електронни и административни мерки за сигурност, за да защитим данните ви от достъп на неоторизирани лица и от незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреждане както онлайн, така и офлайн.

Някои данни трябва да бъдат запазени, за да се защитят законните интереси на компанията, да се запазят доказателства и като цяло да се спазят етичните норми и добрите бизнес практики. Някои причини за запазване на данни включват:

- Съдебни спорове

- Нормативно съответствие

- за целите на данъчния одит

- Разследване на произшествия

- Разследване на инциденти със сигурността

- Запазване на интелектуалната собственост

5.3 Връзки към други уебсайтове

  Уебсайтът на Recom Technologies може да предоставя връзки към други уебсайтове или приложения (напр. социални медии), поддържани от трети страни. Връзките към такива уебсайтове или приложения на трети страни се предоставят само за ваше удобство. Recom Technologies не носи никаква отговорност за съдържанието на който и да е свързан уебсайт или приложение, нито пък носи отговорност за данните, които те могат да събират. Recom Technologies не одобрява и не представлява тези свързани уебсайтове, нито каквато и да е информация, софтуер или други продукти, услуги или материали, които се намират в тях, нито каквито и да е резултати, които могат да възникнат от използването им. Ако решите да влезете в някой уебсайт на трета страна, свързан с този уебсайт, вие правите това изцяло на свой риск.

5.4 Технически и организационни мерки

- Recom Technologies предприема всички подходящи технически и организационни мерки за сигурност, така че обработваните лични данни да са точни и, когато е необходимо, да се актуализират незабавно.

- Recom Technologies предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че данните, които са неточни или непълни, се изтриват или коригират незабавно. Обработваните лични данни са подходящи, пропорционални и съответстват на нуждите на услугата, предлагана на клиента, на изпълнението на договорните задължения на двете страни и се събират само за конкретни, изрично посочени и легитимни цели, както е посочено по-горе, както и в съответните договори.

- Обработката на лични данни от Recom Technologies се извършва по начин, който гарантира тяхната поверителност и спазване на правилата и другите процедури за защита на личните данни от всякакъв неразрешен достъп, злоупотреба, промяна, забранено разпространение, разкриване, загуба или случайно/незаконно унищожаване и всяка друга форма на незаконна обработка.

- Recom Technologies прилага технически и организационни политики и процедури за сигурност, за да защити личните данни, които събира, от възможно нарушение, загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Редовно се извършват вътрешни одити на обработката на лични данни от Recom Technologies, за да се прегледа ефективността на прилаганите мерки за защита на личните данни.

5.5 Отказ от отговорност 

Въпреки че Recom Technologies използва разумни мерки за защита срещу вируси и други вредни компоненти, естеството на интернет е такова, че е невъзможно да се гарантира, че достъпът ви до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки, или че този уебсайт, неговите сървъри или имейли, които могат да бъдат изпратени от нас, са свободни от вируси или други вредни компоненти.

6. Период на съхранение

Като общо правило всички лични данни на субектите се изтриват/унищожават при прекратяване на договорните ни отношения, освен ако не е получено изричното съгласие на субектите за тяхното запазване за определен или неопределен период от време. Периодът на съхранение на данните се определя и от задължението за съхранение, наложено от приложимото законодателство, уреждащо договорните и данъчните задължения на Recom Technologies. По изключение е възможно да се удължи периодът на запазване на данните по причини, свързани с доказване пред съда на изпълнението на договорни задължения от страна на дружеството или в случай, че това се изисква от правна норма или спазване на инструкции на публични или независими органи.

7. Прехвърляне на лични данни извън Европейския съюз

Recom Technologies може да прехвърля лични данни извън Европейския съюз. За да осигурим този вид трансфер, ние:

- Изберете доставчици на услуги, разположени извън Европейския съюз в държава с адекватно ниво на защита на личните данни, признато от Европейската комисия, или

- Ако доставчикът на услуги не е разположен в държава с адекватно ниво на защита, освен в случаите, когато Recom Technologies не отговаря на условията за дерогации, предвидени в приложимите закони, Recom Technologies осигурява такива трансфери или чрез сключване на споразумение в съответствие със стандартните договорни разпоредби, издадени от Европейската комисия, или чрез използване на доставчик на услуги, който е приел задължителни правила, признати от надзорните органи на Европа.

8. Вашите права

Това означава, че имате право да бъдете информирани от нас, ако обработваме вашите данни до степента, разрешена от закона. Ако обработваме вашите Данни, можете да поискате да бъдете информирани за :

  • Достъп до вашите лични данни, които се съхраняват за вас, и да научите целите и средствата на обработката, данните на администратора(ите) на данни, обработващия(ите) данните и страните, на които данните могат да бъдат разкрити.
  • Оттегляне на съгласието ви по всяко време, когато личните ви данни се обработват с ваше съгласие.
  • Актуализиране и коригиране на личните Ви данни, така че да бъдат точни.
  • Изтриване на личните ви данни от нашите регистри, ако те вече не са необходими за целите, посочени по-горе.
  • ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства.
  • Получаване на личните ви данни в електронен формат.
  • Подаване на жалба до нас и/или до съответния орган за защита на данните.
  • да възразите срещу обработването на личните ви данни или да ни информирате да спрем обработването им (включително за целите на директния маркетинг), освен ако не съществуват други убедителни и законни причини, които имат предимство пред вашето право.
  • Право на преносимост на данните. Това означава, че данните могат да бъдат премествани, копирани или предавани по електронен път при определени обстоятелства.

9. Упражняване на Вашите права

За да упражните правата си, можете да ни изпратите съответното искане, като опишете правото, което желаете да упражните, или на нашия пощенски адрес, който ще намерите на нашия уебсайт https://recom-tech.com/ с указание, или на длъжностното лице по защита на данните по електронен път на имейл адрес dpo@recom-tech.com. Трябва да представите доказателство за самоличност по всякакъв подходящ начин.

Отговаряме на вашите искания безплатно и без забавяне. Въпреки това, ако искането ви е сложно или има голям брой ваши искания, ще ви информираме в рамките на месеца, ако се налага да получим удължаване на срока (2) с два месеца, в който ще ви отговорим.

10. Жалби

Ако смятате, че обработката на Вашите Лични данни нарушава приложимата национална и регулаторна рамка за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до националния орган за защита на данните, като изпратите искането си до него.

11. Уведомяване за промени в нашата политика за поверителност

Ще актуализираме тази Политика, когато сметнем за необходимо да отговорим на приложимата национална и европейска законодателна и регулаторна рамка за защита на личните данни. Ако има значителни промени в Политиката или в начина, по който използваме Вашите лични данни, ще публикуваме за това на видно място на нашия сайт.

Следвайте ни:
За длъжността
ЗА КОМПАНИЯТА
RECOM е в челните редици на индустрията за слънчева енергия и е създала корпоративни клонове по целия свят. Във всички свои дейности компанията поддържа "най-добрите практики на работното място" и спазва най-високите етични стандарти. RECOM е работодател с равни възможности, който се гордее с разнообразния си произход и е развил работната си сила единствено въз основа на умения и опит.


ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Търсим мениджър бизнес развитие, който да установява и поддържа отношения с клиенти на германския пазар.
Подробно:
Идентифициране на бизнес възможности чрез оценка на перспективите и сегментирането на индустрията; проучване и анализ на възможностите за продажби.
Изпълнение на плана за продажби в съответствие с поставените цели и задачи.
Изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиентите, гарантиране на тяхната удовлетвореност, придобиване на нов бизнес и осигуряване на лоялност на клиентите.
Изготвяне на отчети за продажбите чрез събиране, анализиране и обобщаване на информация.
Поддържане на високо качество на обслужване на клиентите и представяне на компанията в съответствие с нейните основни ценности.


КАКВО ВИ Е НЕОБХОДИМО
Език - свободно владеене на английски и немски език.
Опит - Минимум 1 година опит в продажбата на канали в корпоративна среда.
Бързина - Нуждаем се от мотивиран, ориентиран към хората човек.
Организационни умения - Силно внимание към детайлите и доказани организационни умения и умения за управление на времето
Отношение - Високо професионален външен вид, характер и поведение.
Решаване на проблеми - Умения за решаване на проблеми и способност за работа под напрежение и в кратки срокове.
Начин на живот - Гъвкавост и възможност за пътуване
Страст към слънчевата енергия