ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Nói chung

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Recom Technologies Ltd.

Recom Technologies Ltd, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là "Recom Technologies") đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của họ và chuyến thăm của bạn đến https://recom-tech.com/. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng, bao gồm ngôn ngữ từ chối trách nhiệm, được quy định bên dưới ("Điều khoản sử dụng") và tất cả các luật hiện hành.

Trang web này được tạo ra bởi Recom Technologies với info@recom-tech.com e-mail liên hệ, cũng là quản trị viên của nó.

Việc sử dụng trang web https://recom-tech.com/ được điều chỉnh bởi các điều khoản chung này, mà khách truy cập / người dùng được yêu cầu đọc kỹ, vì việc sử dụng trang web ngụ ý sự hiểu biết và chấp nhận vô điều kiện của họ. Nếu khách truy cập / người dùng không đồng ý với các điều khoản sử dụng của tài liệu này, họ không được sử dụng các dịch vụ và nội dung của trang web.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung của Trang web, cấu trúc chung, phần mềm, văn bản, logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, hình ảnh, có hoặc không, hoạt hình, ảnh, chuyên môn và tất cả và bất kỳ yếu tố cấu thành nào khác của Trang web là tài sản độc quyền của Recom Technologies hoặc các bên thứ ba đã cấp giấy phép cho Recom Technologies. Điều khoản sử dụng không đòi hỏi phải chuyển nhượng bất kỳ loại quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến các yếu tố thuộc về Recom Technologies hoặc chuyển nhượng của Recom Technologies như âm thanh, hình ảnh, hình ảnh, văn bản văn học, tác phẩm nghệ thuật, phần mềm, thương hiệu, điều lệ đồ họa hoặc logo vì lợi ích của người tiêu dùng hoặc khách truy cập hoặc người dùng internet.

Người dùng Internet đặc biệt cam kết không sửa đổi, sao chép, sao chép, tải xuống, phổ biến, truyền tải hoặc khai thác và / hoặc phân phối thương mại dưới bất kỳ hình thức nào các trang của Trang web hoặc mã hóa máy tính của các yếu tố cấu thành của Trang web. Tất cả và bất kỳ sự sao chép và / hoặc đại diện nào, dù là một phần hay toàn bộ, của bất kỳ quyền nào ở trên mà không có sự cho phép rõ ràng của Recom Technologies đều bị cấm và sẽ cấu thành hành vi vi phạm các quyền có khả năng dẫn đến trách nhiệm dân sự và hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm đó.

Do đó, người dùng Internet cam kết kiềm chế tất cả và bất kỳ hành vi hoặc hành động nào có thể vi phạm, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền sở hữu trí tuệ của Recom Technologies.

Tất cả và bất kỳ sự sao chép nào, dù là một phần hay toàn bộ, các dấu hiệu phân biệt như vậy việc sử dụng các yếu tố của Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng của Recom Technologies đều bị cấm theo Luật hiện hành.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được hiển thị trên Trang web đều là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của các Công ty Công nghệ Recom.

Tuyên bố từ chối bảo hành

Nội dung của Trang web và tất cả các yếu tố của chúng được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Recom Technologies, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối tất cả các bảo đảm hoặc đại diện rõ ràng và ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm khả năng bán được, bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba và bảo hành phù hợp cho một mục đích cụ thể. Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn mà chỉ trong phạm vi các loại trừ đó không được phép. Trong trường hợp đó, việc loại trừ đó sẽ được giới hạn trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

Không giới hạn, Recom Technologies và các nhà cung cấp của họ không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, nội dung, khả năng hoạt động, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc kịp thời của tài liệu, dịch vụ, phần mềm, văn bản, đồ họa và liên kết trên Trang web.

Recom Technologies không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động hoặc thực hiện theo cách không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc Trang web hoặc máy chủ lưu trữ sẽ được duy trì không có vi-rút hoặc mã độc hại khác. Recom Technologies không đảm bảo rằng thông tin được trình bày trên Trang web là hiện tại, cập nhật hoặc chính xác. Một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Những điều đã nói ở trên sẽ có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý - Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong mọi trường hợp và bất kể lý thuyết pháp lý, cho dù là sai lầm, hợp đồng hay cách khác, Recom Technologies và / hoặc người cấp phép và / hoặc nhà cung cấp tương ứng và / hoặc người đóng góp của họ sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, đặc biệt, trừng phạt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền truy cập vào, hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, Trang web hoặc nội dung của Trang web hoặc của bất kỳ trang web siêu liên kết nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất chương trình hoặc dữ liệu, ngay cả khi họ được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại như vậy đối với Recom Technologies và / hoặc người cấp phép và / hoặc nhà cung cấp tương ứng và / hoặc những người đóng góp của họ. Các giới hạn được nêu ở trên là các yếu tố cơ bản của các Điều khoản Sử dụng này và Trang web và các tài liệu của nó sẽ không được cung cấp cho bạn nếu không có sự đồng ý của bạn đối với các giới hạn đó.

Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào nêu trên, vì vậy một số loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn mà chỉ trong phạm vi các loại trừ hoặc giới hạn đó không được phép. Trong trường hợp đó, việc loại trừ hoặc giới hạn đó sẽ được giới hạn trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

Bồi thường
Như một điều kiện sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bồi thường cho Recom Technologies, các công ty con và chi nhánh, và các cổ đông, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của bất kỳ ai trong số họ chống lại và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, phán quyết, chi phí, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả phí luật sư) và thiệt hại phát sinh từ các khiếu nại do bạn sử dụng Trang web này,  bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào cáo buộc sự thật rằng nếu đúng sẽ cấu thành hành vi vi phạm của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

Các trang web siêu liên kết và tham chiếu

Một số siêu liên kết hoặc trang web được tham chiếu trong các dịch vụ thông tin của Recom Technologies có thể đưa bạn đến các trang web của bên thứ ba. Nội dung của các trang web này chưa được chúng tôi điều tra hoặc phân tích và chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web siêu liên kết hoặc tham chiếu và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ và tất cả nội dung của chúng. Bất kỳ siêu liên kết nào đến các trang web khác chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và ngụ ý rằng chúng tôi không xác nhận các trang web hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ đó được mô tả ở đó là của riêng chúng tôi, cũng như chúng tôi không chấp thuận hoặc cho rằng nội dung là chính xác.

Thông báo cảnh báo Regarding Forward-looking Statements

Trang web này có thể chứa các tuyên bố, ước tính hoặc dự báo liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn và tạo thành "tuyên bố hướng tới tương lai" như được định nghĩa theo một số luật quốc tế. Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng các từ như "tin tưởng", "thấy trước", "triển vọng", "hướng dẫn", "dự định", "mong đợi", "dự đoán", "kế hoạch", "mục tiêu" và các cụm từ tương tự để xác định các tuyên bố hướng tới tương lai.

Tất cả các tuyên bố khác với tuyên bố về các sự kiện lịch sử, bao gồm, trong số những tuyên bố khác, các tuyên bố liên quan đến tình hình và kết quả tài chính trong tương lai của chúng tôi, chiến lược kinh doanh, các giao dịch trong tương lai của chúng tôi với ngân sách Recom Technologies, mức độ phát triển dự án, chi phí dự kiến, mức sản xuất, ước tính chi tiêu vốn và kế hoạch và mục tiêu quản lý cho các hoạt động trong tương lai, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Bạn không nên đặt sự phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này.

Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn vì chúng phản ánh những kỳ vọng và giả định hiện tại của chúng ta về các sự kiện và hoàn cảnh trong tương lai có thể không chứng minh chính xác. Recom Technologies không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Chúng tôi không thể đảm bảo với bạn rằng kết quả, mức độ hoạt động, hiệu suất hoặc thành tích trong tương lai của chúng tôi sẽ đáp ứng được những kỳ vọng được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Hơn nữa, cả chúng tôi và bất kỳ người nào khác đều không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tuyên bố hướng tới tương lai. Trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu cập nhật các tuyên bố này, chúng tôi sẽ không nhất thiết phải cập nhật bất kỳ tuyên bố nào trong số này, để phù hợp với kết quả thực tế hoặc thay đổi kỳ vọng của chúng tôi.

Không có gì trong Trang web cấu thành lời mời đầu tư hoặc mua cổ phiếu / cổ phiếu.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này được tòa án có thẩm quyền trong phán quyết cuối cùng coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị loại khỏi Điều khoản Sử dụng và phần còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Bảo lưu quyền

Recom Technologies có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào.

Luật áp dụng – Quyền tài phán

Các Điều khoản này và bất kỳ sửa đổi nào được điều chỉnh bởi luật pháp nội dung của Síp và thẩm quyền và địa điểm của bất kỳ hành động nào như vậy sẽ chỉ được trao trước các tòa án thông thường của Nicosia, Síp.

Việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế được loại trừ rõ ràng.

Theo dõi chúng tôi:
Về công việc
VỀ CÔNG TY
RECOM đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành Năng lượng mặt trời và đã thành lập các chi nhánh công ty trên toàn thế giới. Trong tất cả các hoạt động của mình, công ty duy trì 'thực hành nơi làm việc tốt nhất' và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. RECOM là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng, tự hào về nền tảng đa dạng và đã phát triển lực lượng lao động chỉ dựa trên kỹ năng và chuyên môn.


VỀ CÔNG VIỆC
Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám đốc Phát triển Kinh doanh để thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại thị trường Đức.
Cụ thể:
Xác định cơ hội kinh doanh bằng cách đánh giá triển vọng và phân khúc ngành; nghiên cứu và phân tích khả năng bán hàng.
Thực hiện kế hoạch bán hàng phù hợp với mục tiêu và chỉ tiêu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, mua lại doanh nghiệp mới và đảm bảo lòng trung thành của khách hàng.
Chuẩn bị báo cáo bán hàng bằng cách thu thập, phân tích và tóm tắt thông tin.
Duy trì dịch vụ khách hàng chất lượng cao và đại diện cho công ty phù hợp với các giá trị cốt lõi của nó.


NHỮNG GÌ BẠN CẦN
Ngôn ngữ - Thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.
Kinh nghiệm - Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng theo kênh trong môi trường doanh nghiệp.
Nhanh chóng - Chúng ta cần một người có động lực, hướng đến mọi người.
Kỹ năng tổ chức - Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết và các kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức đã được chứng minh
Thái độ - Ngoại hình, tính cách và hành vi chuyên nghiệp cao.
Người giải quyết vấn đề - Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn chặt chẽ.
Lối sống - Linh hoạt và khả năng đi du lịch
Đam mê năng lượng mặt trời