CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA RECOM TECHNOLOGIES

1. Giới thiệu

Recom Technologies tham gia vào một chính sách nhằm tôn trọng và duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức và đặc biệt là bảo vệ dữ liệu cá nhân.  Trong bối cảnh này, nó duy trì và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tính bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của bạn, liên tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ chúng hơn nữa.

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách") liên quan đến các điều kiện thu thập, lưu trữ, lưu giữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi Recom Technologies, các công ty con. và các chi nhánh (sau đây gọi là "Recom Technologies").

2. Cơ sở pháp lý và mục đích xử lý:

Recom Technologies sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để đạt được các mục đích cụ thể và chỉ khi có cơ sở pháp lý phù hợp được cung cấp bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cụ thể, Recom Technologies sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau đây được áp dụng:

2.1 sự đồng ý miễn phí, cụ thể, được thông báo, rõ ràng và rõ ràng đối với việc xử lý,

2.2 thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thông qua theo yêu cầu của bạn;

2.3 lợi ích hợp pháp của Recom Technologies;

2.4 nghĩa vụ pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để tạo các tệp thông tin ẩn danh và / hoặc cung cấp cho bên thứ ba đánh giá so sánh và thống kê tổng hợp về Dịch vụ của chúng tôi.

Điểm chuẩn và thống kê tổng hợp là ẩn danh và không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, cũng như không được chuyển nhượng hoặc bán cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào nhận dạng hoặc nhận dạng bạn.

Nếu Recom Technologies được yêu cầu xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong đoạn trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và thực hiện tất cả các bước bổ sung có thể cần thiết.

3. Các loại dữ liệu cá nhân đang được thu thập

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định trực tiếp hoặc gián tiếp một cá nhân cụ thể.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau.  Recom Technologies có thể xử lý:

3.1 Dữ liệu liên hệ: tên, họ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, nội dung tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi và dữ liệu cá nhân khác mà bạn có thể đã cung cấp trong quá trình liên lạc với chúng tôi. Dữ liệu Cá nhân này sẽ được xử lý nếu bạn đặt câu hỏi cho chúng tôi, yêu cầu thông tin từ chúng tôi hoặc trao đổi bất kỳ loại thư từ nào với chúng tôi. Việc xử lý như vậy là cần thiết cho mục đích trả lời các thông tin liên lạc nhận được hoặc yêu cầu của bạn. Việc cung cấp thêm dữ liệu cá nhân là tùy chọn.

3.2 Dữ liệu duyệt web: trong quá trình hoạt động bình thường, các quy trình phần mềm cho hoạt động của trang web của chúng tôi có được một số dữ liệu nhất định như trang web chuyển hướng, loại thiết bị, trình duyệt, trang web công ty mà bạn đã truy cập, ngày và giờ truy cập, tên của nhà cung cấp dịch vụ internet, địa chỉ giao thức internet mà qua đó bạn truy cập Internet, địa chỉ Internet mà từ đó bạn kết nối với trang web của chúng tôi, v.v. Việc truyền dữ liệu này rất hữu ích để cải thiện việc quản lý và tối ưu hóa hệ thống gửi dữ liệu và e-mail.

Các công ty Recom Technologies có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân này với nhau và sử dụng dữ liệu đó theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể kết hợp nó với các thông tin khác để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.

4. Người nhận dữ liệu

        4.1 Recom Technologies có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, tuy nhiên chỉ khi và trong phạm vi việc truyền tải đó chỉ cần thiết trong khuôn khổ các mục đích được chỉ định ở trên.

        4.2 Recom Technologies có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan tư pháp, trọng tài, thuế, hải quan hoặc các cơ quan công quyền khác, cơ quan quản lý, kiểm toán viên, kế toán viên bên ngoài, cố vấn pháp lý, nếu cần thiết để tuân thủ pháp luật và / hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của mình.

       4.3 Recom Technologies có thể chuyển dữ liệu cho nhân viên của mình bất kể dữ liệu đó được liên kết với nhân viên của mình bằng hợp đồng lao động có thời hạn hay không xác định thời hạn, lao động bán thời gian, hợp đồng làm việc hoặc hình thức quan hệ lao động khác) cũng như các công ty con và nhân viên của các công ty con, đối tác bên ngoài, đại lý, trợ lý và đối tác, những người đã biết về chính sách bảo vệ này và Chính sách bảo mật và bị ràng buộc bởi những điều này và bổ sung và cam kết duy trì tính bảo mật.

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

5.1 Người dùng dưới 18 tuổi

Trang web của chúng tôi được gửi đến các cá nhân đã hoàn thành mười tám (18) tuổi. Recom Technologies không chịu trách nhiệm nếu trẻ vị thành niên truy cập trang web của mình theo sáng kiến của riêng họ. Nếu trong quá trình thu thập dữ liệu, chúng tôi biết rằng người dùng ở độ tuổi trẻ hơn, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên.

5.2. Bảo mật dữ liệu được thu thập và lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và hành chính nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập của những người trái phép và chống lại việc xử lý bất hợp pháp, mất mát, phá hủy và thiệt hại bất hợp pháp cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Một số dữ liệu phải được giữ lại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty, lưu giữ bằng chứng và thường phù hợp với đạo đức và thực tiễn kinh doanh tốt. Một số lý do lưu giữ dữ liệu bao gồm:

•Tranh chấp

• Tuân thủ quy định

• Mục đích kiểm toán thuế

• Điều tra tai nạn

• Điều tra sự cố an ninh

• Bảo quản tài sản trí tuệ

5.3 Liên kết đến các trang web khác

  Trang web Recom Technologies có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng khác (ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội) được duy trì bởi các bên thứ ba. Liên kết đến bất kỳ trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn.  Recom Technologies không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng được liên kết nào cũng như không chịu trách nhiệm về dữ liệu mà họ có thể thu thập. Recom Technologies không xác nhận hoặc đại diện cho các trang web được liên kết này hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác được tìm thấy trong đó hoặc bất kỳ kết quả nào có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với trang web này, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro.

5.4 Biện pháp kỹ thuật và tổ chức

• Recom Technologies thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để dữ liệu cá nhân được xử lý là chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật ngay lập tức.

• Recom Technologies thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ bị xóa hoặc sửa ngay lập tức. Dữ liệu cá nhân được xử lý là phù hợp, tương xứng và phù hợp với nhu cầu của dịch vụ được cung cấp cho khách hàng, việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của cả hai bên và chỉ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp, như đã đề cập ở trên cũng như trong các hợp đồng có liên quan.

• Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Recom Technologies được thực hiện theo cách đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và thủ tục khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi mọi truy cập trái phép, lạm dụng, thay đổi, phổ biến bị cấm, tiết lộ, mất mát hoặc vô tình / phá hủy bất hợp pháp và bất kỳ hình thức xử lý bất hợp pháp nào khác.

• Recom Technologies áp dụng các chính sách và quy trình bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà họ thu thập khỏi vi phạm, mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy có thể xảy ra. Kiểm toán nội bộ về xử lý dữ liệu cá nhân thường xuyên được Recom Technologies thực hiện để xem xét hiệu quả của các biện pháp được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5.5 Tuyên bố từ chối trách nhiệm 

Trong khi Recom Technologies sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ chống lại vi-rút và các thành phần có hại khác, tuy nhiên, bản chất của internet là không thể đảm bảo rằng quyền truy cập của bạn vào trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc trang web này, máy chủ hoặc email có thể được gửi bởi chúng tôi không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

6. Thời gian lưu giữ

Theo nguyên tắc chung, tất cả dữ liệu cá nhân của các đối tượng sẽ bị xóa / hủy khi chấm dứt mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi, trừ khi họ lưu giữ, sự đồng ý rõ ràng của các đối tượng đã được lấy trong một khoảng thời gian xác định hoặc không xác định. Thời gian lưu giữ Dữ liệu cũng được xác định bởi nghĩa vụ lưu giữ được áp dụng bởi luật hiện hành điều chỉnh các nghĩa vụ hợp đồng và thuế của Recom Technologies. Đặc biệt, có thể kéo dài thời gian lưu giữ Dữ liệu vì lý do chứng minh trước tòa án về việc công ty thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc trong trường hợp yêu cầu pháp quyền hoặc tuân thủ hướng dẫn của Cơ quan công quyền hoặc độc lập.

7. Chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Liên minh Châu Âu

Recom Technologies có thể chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Liên minh Châu Âu. Để đảm bảo hình thức chuyển tiền này, chúng tôi:

• Chọn các nhà cung cấp dịch vụ nằm ngoài Liên minh Châu Âu tại một quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ được Ủy ban Châu Âu công nhận, hoặc

• Nếu nhà cung cấp dịch vụ không có trụ sở tại một quốc gia có mức độ bảo vệ thích hợp, ngoại trừ trường hợp Recom Technologies không đủ điều kiện cho các vi phạm được quy định trong luật hiện hành, Recom Technologies sẽ đảm bảo việc chuyển giao đó bằng cách ký kết thỏa thuận tuân thủ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu ban hành, hoặc sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ đã áp dụng các quy tắc ràng buộc được các cơ quan giám sát của Châu Âu thừa nhận.

8. Quyền của bạn

Điều này có nghĩa là bạn có quyền được chúng tôi thông báo nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu của bạn trong phạm vi pháp luật cho phép.  Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu của bạn, bạn có thể yêu cầu được thông báo về:

  • Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ về bạn và để tìm hiểu mục đích và phương tiện xử lý, chi tiết về (các) bộ điều khiển dữ liệu, (các) bộ xử lý dữ liệu và các bên mà dữ liệu có thể được tiết lộ.
  • Rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào khi dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý với sự đồng ý của bạn.
  • Cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn sao cho chính xác.
  • Xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi nếu không còn cần thiết cho các mục đích như đã nêu ở trên.
  • Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
  • Lấy dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử.
  • Nộp đơn khiếu nại với chúng tôi và/hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan.
  • Phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thông báo cho chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu đó (bao gồm cả mục đích tiếp thị trực tiếp), trừ khi có những lý do thuyết phục và chính đáng khác chiếm ưu thế hơn quyền của bạn.
  • Quyền di chuyển dữ liệu. Điều này có nghĩa là dữ liệu nó có thể được di chuyển, sao chép hoặc truyền điện tử trong một số trường hợp nhất định.

9. Thực hiện các quyền của bạn

Để thực hiện các quyền của mình, bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu có liên quan, mô tả quyền bạn muốn thực hiện đến địa chỉ bưu chính của chúng tôi mà bạn sẽ tìm thấy trên trang web của chúng tôi https://recom-tech.com/ kèm theo chỉ dẫn hoặc cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu bằng thư điện tử đến địa chỉ email dpo@recom-tech.com Bạn phải cung cấp bằng chứng nhận dạng bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào.

Chúng tôi trả lời yêu cầu của bạn miễn phí ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu yêu cầu của bạn phức tạp hoặc có số lượng lớn yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng một tháng nếu chúng tôi cần nhận được gia hạn (2) hai tháng, trong thời gian đó chúng tôi sẽ trả lời bạn.

10. Khiếu nại

Nếu bạn cho rằng việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình vi phạm khung pháp lý và quốc gia hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có quyền khiếu nại trước cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia bằng cách gửi khiếu nại của bạn đến cơ quan đó.

11. Thông báo về những thay đổi trong chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách này bất cứ khi nào thấy cần thiết để đáp ứng khung pháp lý và quy định hiện hành của quốc gia và Châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu có những thay đổi đáng kể đối với Chính sách hoặc cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng về nó ở một nơi nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Theo dõi chúng tôi:
Về công việc
VỀ CÔNG TY
RECOM đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành Năng lượng mặt trời và đã thành lập các chi nhánh công ty trên toàn thế giới. Trong tất cả các hoạt động của mình, công ty duy trì 'thực hành nơi làm việc tốt nhất' và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. RECOM là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng, tự hào về nền tảng đa dạng và đã phát triển lực lượng lao động chỉ dựa trên kỹ năng và chuyên môn.


VỀ CÔNG VIỆC
Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám đốc Phát triển Kinh doanh để thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại thị trường Đức.
Cụ thể:
Xác định cơ hội kinh doanh bằng cách đánh giá triển vọng và phân khúc ngành; nghiên cứu và phân tích khả năng bán hàng.
Thực hiện kế hoạch bán hàng phù hợp với mục tiêu và chỉ tiêu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, mua lại doanh nghiệp mới và đảm bảo lòng trung thành của khách hàng.
Chuẩn bị báo cáo bán hàng bằng cách thu thập, phân tích và tóm tắt thông tin.
Duy trì dịch vụ khách hàng chất lượng cao và đại diện cho công ty phù hợp với các giá trị cốt lõi của nó.


NHỮNG GÌ BẠN CẦN
Ngôn ngữ - Thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.
Kinh nghiệm - Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng theo kênh trong môi trường doanh nghiệp.
Nhanh chóng - Chúng ta cần một người có động lực, hướng đến mọi người.
Kỹ năng tổ chức - Chú ý mạnh mẽ đến chi tiết và các kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức đã được chứng minh
Thái độ - Ngoại hình, tính cách và hành vi chuyên nghiệp cao.
Người giải quyết vấn đề - Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn chặt chẽ.
Lối sống - Linh hoạt và khả năng đi du lịch
Đam mê năng lượng mặt trời