POLITYKA PRYWATNOŚCI RECOM TECHNOLOGIES

1. Wprowadzenie

Recom Technologies prowadzi politykę mającą na celu przestrzeganie i utrzymywanie wysokich standardów w zakresie etyki, a w szczególności ochrony danych osobowych. W tym kontekście utrzymuje i przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem poufności i poszanowania ich prywatności, stale podejmując niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ich dalszej ochrony.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej "Polityką") dotyczy warunków gromadzenia, przechowywania, zatrzymywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez Recom Technologies, jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej "Recom Technologies").

2. Podstawa prawna i cele przetwarzania:

Recom Technologies będzie przetwarzać Dane osobowe użytkownika w celu realizacji określonych celów i tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna przewidziana w obowiązujących przepisach o ochronie danych. W szczególności Recom Technologies będzie przetwarzać Dane Osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

2.1 dobrowolna, konkretna, świadoma, jednoznaczna i wyraźna zgoda na przetwarzanie,

2.2 wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub wykonania środków przedumownych przyjętych na żądanie użytkownika;

2.3 uzasadniony interes Recom Technologies;

2.4 prawny obowiązek przetwarzania Danych Osobowych.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do tworzenia anonimowych plików informacyjnych i/lub dostarczania stronom trzecim oceny porównawczej i zagregowanych statystyk dotyczących naszych Usług.

Benchmarking i zagregowane statystyki są anonimowe i nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ani nie są przekazywane lub sprzedawane stronom trzecim w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, która identyfikuje lub identyfikuje użytkownika.

Jeśli Recom Technologies będzie zobowiązana do przetwarzania danych użytkownika w celach innych niż wymienione w powyższym akapicie, poinformujemy o tym użytkownika i podejmiemy wszelkie dodatkowe kroki, które mogą być konieczne.

3. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł. Recom Technologies może przetwarzać:

3.1 Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, treść przesłanej nam wiadomości oraz inne dane osobowe, które użytkownik mógł podać podczas komunikacji z nami. Te dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zadawania nam pytań, żądania od nas informacji lub wymiany z nami jakiejkolwiek korespondencji. Takie przetwarzanie jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomości lub prośby użytkownika. Podanie dalszych danych osobowych jest opcjonalne.

3.2 Dane przeglądania: w trakcie normalnego funkcjonowania procedury oprogramowania służące do obsługi naszej strony internetowej uzyskują pewne dane, takie jak strona przekierowująca, typ urządzenia, przeglądarka, odwiedzane strony internetowe firmy, data i godzina odwiedzin, nazwa dostawcy usług internetowych, adres protokołu internetowego, za pośrednictwem którego uzyskano dostęp do Internetu, adres internetowy, z którego połączono się z naszą witryną itp. Przekazywanie tych danych jest przydatne w celu poprawy zarządzania i optymalizacji systemu wysyłania danych i wiadomości e-mail.

Spółki Recom Technologies mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami w celu ulepszania naszych produktów, usług, treści i reklam.

4. Odbiorcy danych

        4.1 Recom Technologies może przekazywać dane osobowe stronom trzecim, jednak tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim takie przekazanie jest konieczne wyłącznie w ramach wyżej wskazanych celów.

        4.2 Recom Technologies może przekazywać dane osobowe organom sądowym, arbitrażowym, podatkowym, celnym lub innym organom publicznym, organom regulacyjnym, audytorom, zewnętrznym księgowym, radcom prawnym, jeśli jest to konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa i/lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

       4.3 Recom Technologies może przekazywać dane swojemu personelowi, niezależnie od tego, czy jest z nim związany umową o pracę na czas określony lub nieokreślony, umową o pracę w niepełnym wymiarze godzin, umową o dzieło lub inną formą stosunku pracy), a także swoim spółkom zależnym i personelowi swoich spółek zależnych, swoim partnerom zewnętrznym, agentom, asystentom i kontrahentom, którzy zapoznali się z niniejszą polityką ochrony i polityką prywatności i są nimi związani, a ponadto są zobowiązani do zachowania poufności.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Użytkownicy poniżej 18 roku życia

Nasza strona internetowa jest skierowana do osób, które ukończyły osiemnasty (18) rok życia. Recom Technologies nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoby niepełnoletnie odwiedzają jej strony internetowe z własnej inicjatywy. Jeśli w trakcie procesu gromadzenia danych dowiemy się, że użytkownik jest w młodszym wieku, nie będziemy przetwarzać danych osobowych osoby niepełnoletniej.

5.2. Bezpieczeństwo gromadzonych danych i przechowywanie danych

Stosujemy rygorystyczne fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem zarówno w trybie online, jak i offline.

Niektóre dane muszą być przechowywane w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy, zachowania dowodów i ogólnej zgodności z etyką i dobrymi praktykami biznesowymi. Niektóre powody zatrzymywania danych obejmują:

- Postępowanie sądowe

- Zgodność z przepisami

- Cele kontroli podatkowej

- Dochodzenie w sprawie wypadku

- Badanie incydentów bezpieczeństwa

- Ochrona własności intelektualnej

5.3 Linki do innych stron internetowych

  Witryna Recom Technologies może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub aplikacji (np. mediów społecznościowych) obsługiwanych przez strony trzecie. Łącza do takich stron internetowych lub aplikacji stron trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Recom Technologies nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek połączonej strony internetowej lub aplikacji, ani za dane, które mogą gromadzić. Recom Technologies nie popiera ani nie reprezentuje tych powiązanych stron internetowych ani żadnych informacji, oprogramowania lub innych produktów, usług lub materiałów, które można na nich znaleźć, ani żadnych wyników, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej, do której link znajduje się na tej stronie, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

5.4 Środki techniczne i organizacyjne

- Recom Technologies podejmuje wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby przetwarzane dane osobowe były dokładne i, w razie potrzeby, niezwłocznie aktualizowane.

- Recom Technologies podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że dane, które są niedokładne lub niekompletne, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione. Przetwarzane dane osobowe są odpowiednie, proporcjonalne i stosowne do potrzeb usługi oferowanej klientowi, wypełnienia zobowiązań umownych po obu stronach i są gromadzone wyłącznie w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, jak wspomniano powyżej, a także w odpowiednich umowach.

- Przetwarzanie danych osobowych przez Recom Technologies odbywa się w sposób zapewniający ich poufność oraz zgodność z zasadami i innymi procedurami mającymi na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, niedozwolonym rozpowszechnianiem, ujawnieniem, utratą lub przypadkowym / niezgodnym z prawem zniszczeniem oraz wszelkimi innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania.

- Recom Technologies stosuje techniczne i organizacyjne zasady i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych przed możliwym naruszeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Recom Technologies regularnie przeprowadza wewnętrzne audyty przetwarzania danych osobowych w celu sprawdzenia skuteczności wdrożonych środków ochrony danych osobowych.

5.5 Zastrzeżenie 

Podczas gdy Recom Technologies stosuje uzasadnione środki w celu ochrony przed wirusami i innymi szkodliwymi komponentami, jednak natura Internetu jest taka, że niemożliwe jest zapewnienie, że dostęp do strony internetowej będzie nieprzerwany lub wolny od błędów, lub że ta strona internetowa, jej serwery lub wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane przez nas, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

6. Okres przechowywania

Zasadniczo wszystkie dane osobowe podmiotów są usuwane/niszczone po zakończeniu naszego stosunku umownego, chyba że na ich przechowywanie uzyskano wyraźną zgodę podmiotów na czas określony lub nieokreślony. Okres przechowywania danych jest również określony przez obowiązek przechowywania nałożony przez obowiązujące przepisy regulujące zobowiązania umowne i podatkowe Recom Technologies. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu przechowywania danych w celu udowodnienia przed sądem wypełnienia zobowiązań umownych przez spółkę lub w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa lub zgodność z instrukcjami władz publicznych lub niezależnych.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Recom Technologies może przekazywać dane osobowe poza Unię Europejską. Aby zabezpieczyć ten rodzaj transferu, my:

- Wybrać dostawców usług zlokalizowanych poza Unią Europejską w kraju o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych uznanym przez Komisję Europejską, lub

- Jeśli usługodawca nie znajduje się w kraju o odpowiednim poziomie ochrony, z wyjątkiem przypadku, gdy Recom Technologies nie kwalifikuje się do odstępstw przewidzianych w obowiązujących przepisach, Recom Technologies zabezpieczy takie transfery poprzez zawarcie umowy zgodnej ze standardowymi postanowieniami umownymi wydanymi przez Komisję Europejską lub skorzystanie z usług usługodawcy, który przyjął wiążące zasady uznane przez organy nadzorcze w Europie.

8. Prawa użytkownika

Oznacza to, że użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu jego Danych w zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli przetwarzamy Twoje dane, możesz poprosić o informacje na temat :

  • Dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych na swój temat oraz poznanie celów i sposobów ich przetwarzania, danych administratora(-ów) danych, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane oraz stron, którym dane mogą zostać ujawnione.
  • Wycofanie zgody w dowolnym momencie, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane za jego zgodą.
  • Aktualizowanie i poprawianie danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia ich dokładności.
  • Usunięcie danych osobowych użytkownika z naszych rejestrów, jeśli nie są one już potrzebne do celów wskazanych powyżej.
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach.
  • Uzyskiwanie danych osobowych w formacie elektronicznym.
  • Złożenie skargi do nas i/lub odpowiedniego organu ochrony danych.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika lub poinformowania nas o zaprzestaniu ich przetwarzania (w tym do celów marketingu bezpośredniego), chyba że istnieją inne ważne i uzasadnione powody, które mają pierwszeństwo przed prawem użytkownika.
  • Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że dane mogą być przenoszone, kopiowane lub przesyłane drogą elektroniczną w określonych okolicznościach.

9. Wykonywanie swoich praw

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może przesłać nam odpowiedni wniosek, opisujący prawo, z którego chce skorzystać, na nasz adres pocztowy, który można znaleźć na naszej stronie internetowej https://recom-tech.com/ ze wskazaniem lub do inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres e-mail dpo@recom-tech.com. Użytkownik musi przedstawić dowód tożsamości w dowolny odpowiedni sposób.

Na wnioski użytkowników odpowiadamy bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki. Jeśli jednak wniosek jest skomplikowany lub jest ich wiele, poinformujemy Cię w ciągu miesiąca, jeśli będziemy potrzebować przedłużenia o (2) dwa miesiące, w ciągu których odpowiemy na Twój wniosek.

10. Skargi

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza obowiązujące krajowe i regulacyjne ramy ochrony danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, przesyłając do niego swoje roszczenie.

11. Powiadomienie o zmianach w naszej Polityce prywatności

Będziemy aktualizować niniejszą Politykę, gdy zostanie to uznane za konieczne w celu spełnienia obowiązujących krajowych i europejskich ram prawnych i regulacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku istotnych zmian w Polityce lub sposobie wykorzystywania przez nas Danych osobowych użytkownika, opublikujemy stosowną informację w widocznym miejscu w naszej witrynie.

Śledź nas:
Informacje o pracy
O FIRMIE
RECOM jest liderem w branży energii słonecznej i posiada oddziały na całym świecie. We wszystkich swoich działaniach firma zachowuje "najlepsze praktyki w miejscu pracy" i przestrzega najwyższych standardów etycznych. RECOM jest pracodawcą równych szans, który szczyci się swoim zróżnicowanym pochodzeniem i rozwija swoją siłę roboczą wyłącznie w oparciu o umiejętności i wiedzę.


O PRACY
Poszukujemy Business Development Managera do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami na rynku niemieckim.
W szczegółach:
Identyfikacja możliwości biznesowych poprzez ocenę perspektyw i segmentacji branży; badanie i analizowanie możliwości sprzedaży.
Realizacja planu sprzedaży zgodnie z założonymi celami i zadaniami.
Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, gwarantowanie satysfakcji klientów, pozyskiwanie nowych firm i zapewnianie lojalności klientów.
Przygotowywanie raportów sprzedaży poprzez zbieranie, analizowanie i podsumowywanie informacji.
Utrzymywanie wysokiej jakości obsługi klienta i reprezentowanie firmy zgodnie z jej podstawowymi wartościami.


CO POTRZEBUJESZ
Język - Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
Doświadczenie - Minimum 1 rok doświadczenia w sprzedaży kanałowej w środowisku korporacyjnym.
Dyspozycyjność - Potrzebujemy zmotywowanej, zorientowanej na ludzi osoby.
Umiejętności organizacyjne - Silna dbałość o szczegóły oraz sprawdzone umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem.
Postawa - Wysoce profesjonalny wygląd, charakter i zachowanie.
Umiejętność rozwiązywania problemów - Umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy pod presją i w napiętych terminach.
Styl życia - Elastyczność i możliwość podróżowania.
Pasja do energii słonecznej.